ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

program.jpg Στο Ολοήμερο Σχολείο διδάσκουν οι δάσκαλοι: Κατσαβριάς Ευάγγελος & Κιάφας Αντώνης οι οποίος ανήκουν οργανικά στο 13ο Δημ. Σχολείο. 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12:35-13:15 Προετοιμ.  Α'-Β' Αθλητ. Α'-Β' Πληροφορική Α'-Β' Αθλητ.  Α'-Β' ΜΟΥΣΙΚΗ   Α'-Β'
13:15-13:20                              1ο  Δ ι ά λ ε ι μ μ α 
13:20-14:00 Προετοιμ. Α'-Β'-Γ'-Δ' Προετοιμ. Α'-Β' Πληροφορική Α'-Β' Προετοιμ. Α'-Β' Προετοιμ. Α'-Β'-Γ'-Δ'
Αθλητ. Γ'-Δ'Ε'-ΣΤ' ΜΟΥΣΙΚΗ Γ'-Δ'-Ε'-ΣΤ' Αθλητ. Γ'-Δ'-Ε'-ΣΤ'
14:00-14:40                                     Φαγητό
14:40-14:50                              2ο  Δ ι ά λ ε ι μ μ α
14:50-15:30 Αθλητ.Α'-Β' Αγγλικά Γ'-Δ'
Προετοιμ. Α'-Β' Γ'-Δ'-Ε'-ΣΤ
Προετοιμ. Α'-Β' Γ'-Δ'Ε'-ΣΤ'
Προετοιμ.     Α'-Β' Γ'-Δ'-Ε'-ΣΤ' Προετοιμ.  Α'-Β'
Προετοιμ. Ε'-ΣΤ' Πληροφ.  Γ'-Δ'-Ε'-ΣΤ'
15:30-15:40                              3ο  Δ ι ά λ ε ι μ μ α 
15:40-16:15 Αθλητ.Α'-Β' Αγγλ.Ε'-ΣΤ' Προετοιμ. Α'-Β' Γ'-Δ'-Ε'-ΣΤ Προετοιμ. Α'-Β' Γ'-Δ'-Ε'-ΣΤ Προετοιμ. Α'-Β' Γ'-Δ'-Ε'-ΣΤ Προετοιμ.  Α'-Β'
Προετοιμ. Γ'-Δ' Πληροφ.    Γ'-Δ'-Ε'-ΣΤ'
Αρχή